سامانه پژوهش و فناوری مازندران

 • سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فناوري كشور- 1396 تا 1400
 •  
 • اسامي دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 56 قانون الحاق2
 •  
 • ** دستورالعمل انتخاب دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مازندران سال 1398
 •  
 • پژوهشگران برتر مازندران سال 1397
 •  
 • دستاوردهاي برتر پژوهشي و فناوري مازندران سال 1397
 •  
 • دانش آموزان برتر المپيادي سال 1397
 •  
 • فرم خام معرفي نماينده دستگاه به سمات
 •  
 • دستورالعمل بند (ز) تبصره(9) قانون بودجه سال 1398
 •  
 • گزارش توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1396
 •  
 • شعار و برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري كشوري سال 1398
 •  
 • فرم شرح خدمات طرح پيشنهادي پژوهشي (Proposal )
 •  
 • نامه فراخوان نيازهاي پژوهشي سال 1398
 •  
 • ** دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر مازندران سال ۱۳۹۸
 •  
 • اسامي پژوهشگران برتر مازندران سال 1398
 •  
 • اسامي دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مازندران سال 1398
 •  
 • اسامي دانش آموزان برتر المپيادي سال ۱۳۹8
 •  
 • غرفه های برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری های برتر و فن بازار 1398
 •  
 • جدول مشخصات طرح هاي راكد دستگاه هاي اجرايي مازندران