سامانه پژوهش و فناوری مازندران


عملكرد اعتبارات پژوهشي سال 1397    (1398/03/04)

عملكرد اعتبارات پژوهشي سال 1397


مهم: مهلت تعيين تكليف طرح هاي سال 97    (1398/02/09)

تكليف طرح هاي ثبت شده در سامانه سمات شوراي عتف تا 11 ارديبهشت 98 روشن مي شود.


وضعيت هزينه كرد اعتبارات پژوهشي سال 1397     (1398/02/02)

وضعيت هزينه كرد اعتبارات پژوهشي سال 1397


هزينه كرد ماده 56 قانون الحاق(2) در سال 1397    (1397/10/12)

هزينه كرد ماده 56 قانون الحاق(2) در سال 1397


برترين هاي هفته پژوهش و فناوري سال 1397    (1397/10/02)

برترين هاي هفته پژوهش و فناوري سال 1397


اخبار مراسم استاني هفته پژوهش و فناوري    (1397/09/26)

اخبار مراسم استاني هفته پژوهش و فناوري


بررسي فعاليت هاي پژوهشي    (1397/09/18)

بررسي فعاليت هاي پژوهشي


تمدیدمجدد مهلت ورود و ویرایش فعالیت ها    (1397/09/09)

تمدیدمجدد مهلت ورود و ویرایش فعالیت ها


ويرايش تاريخ هاي ميلادي    (1397/09/07)

ويرايش تاريخ هاي ميلادي


تمديد مهلت ويرايش و ثبت فعاليت هاي جديد    (1397/08/30)

تمديد مهلت ويرايش و ثبت فعاليت هاي جديد