سامانه پژوهش و فناوری مازندران
گزارش توسعه مازندران

فهرست 636745119848993714_fehrest.pdf
تحليل ساختار رشد اقتصادي 636745119852118744_ساختار رشد اقتصادي.pdf
تحليل نهاده هاي مالي و پولي استان 636745119852743758_نهاده هاي مالي و پولي.pdf
بودجه و درآمدهاي استان 636745119852743758_بودجه و درآمدهاي استان.pdf
انرژي 636745119850244240_انرژي.pdf
حمل و نقل 636745119850400132_حمل و نقل.pdf
مسكن 636745119858837465_مسكن.pdf
عمران روستايي 636745119851649945_عمران روستايي.pdf
عمران شهري و درآمد هزينه شهرداري ها 636745119852431774_عمران شهري.pdf
آب 636745119853681215_آب.pdf
صنعت و معدن 636745119853993744_صنعت و معدن.pdf
كشاورزي(محصولات زراعي، باغي و دامي) 636745119854149976_كشاورزي(زراعي باغي و دامي).pdf
كشاورزي(شيلات و آبزيان) 636745119854774992_كشاورزي شيلات .pdf
كشاورزي( جنگل ها و مراتع) 636745119854463913_جنگل و مرتع.pdf
تجارت خارجي 636745119855243724_تجارت خارجي.pdf
ارتباطات و فناوري اطلاعات 636745119855712401_ارتباطات و فناوري.pdf
آموزش و پژوهش 636745119859931215_آموزش و پژوهش.pdf
محيط زيست 636745119855556681_محيط زيست.pdf
استانداردسازي محصول 636745119856493766_استانداردسازي.pdf
بهداشت و درمان 636745119857431147_بهداشت و درمان.pdf
تأمين اجتماعي 636745119856962513_تامين اجتماعي.pdf
تربيت بدني 636745119857274974_تربيت بدني.pdf
رفاه و توزيع منافع و امكانات 636745119858212431_رفاه.pdf
فرهنگ و هنر 636745119858681162_فرهنگ و هنر.pdf
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 636745119858837465_ميراث فرهنگي.pdf
بهره وري و اندازه دولت محلي 636745119859306731_بهره وري.pdf
تحليل ساختار جمعيت، بازار كار و سياست هاي توسعه انساني 636745119860244139_ساختار جمعيت بازار كار.pdf